Creative Commons CC 0 – nu på svenska!

Vi på Creative Commons har med hjälp av Olle Pettersson äntligen ett första utkast till att få licensen CC 0 till svenska, för att det ska bli på riktigt behöver vi dock era inspel. Det är öppet för att kommentera översättningen ända fram till sista augusti. Antingen kommenterar du i dokumentet här, eller så kommenterar du nedan eller skickar ett mejl till mig Kristina(at)creativecommons.se

CC0 1.0 Legal Code Translation Worksheet – Swedish

 

Note: adapted from CC0 translation worksheet (https://wiki.creativecommons.org/Legal_Code_Translation_Policy#Supporting_documents).

Translated page: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode .

 

Original Translation Notes about translation challenges
Creative Commons (Creative Commons)
Note: do not translate parenthetical
(Creative Commons)
Universal
Note: please coordinate with other jurisdictions in your language on the translation of this term.
Universell
Official translations of this legal tool are available in other languages.
Note: this is not legal code.
Officiella översättningar av detta juridiska verktyg finns på andra språk.
CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN “AS-IS” BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE USE OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION OR WORKS PROVIDED HEREUNDER, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION OR WORKS PROVIDED HEREUNDER.
Note: this is not legal code.
CREATIVE COMMONS CORPORATION ÄR INTE EN JURIDISK BYRÅ ELLER ADVOKATFIRMA OCH TILLHANDAHÅLLER INTE JURIDISKA TJÄNSTER ELLER JURIDISK RÅDGIVNING. TILLHANDAHÅLLANDE AV DETTA DOKUMENT SKAPAR INTE ETT KLIENT-/RÅDGIVARFÖRHÅLLANDE. CREATIVE COMMONS TILLGÄNGLIGGÖR DENNA INFORMATION I BEFINTLIGT SKICK. CREATIVE COMMONS LÄMNAR INGA GARANTIER GÄLLANDE ANVÄNDNING AV DETTA DOKUMENT, TILLHÖRANDE INFORMATION ELLER MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS NEDAN, OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ANSVAR FÖR SKADA SOM UPPSTÅR SOM FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DETTA DOKUMENT ELLER INFORMATIONEN ELLER VERK SOM TILLHANDAHÅLLS NEDAN.
Statement of Purpose Avsiktsförklaring
The laws of most jurisdictions throughout the world automatically confer exclusive Copyright and Related Rights (defined below) upon the creator and subsequent owner(s) (each and all, an “owner”) of an original work of authorship and/or a database (each, a “Work”). Lagstiftningen i de flesta länder i världen ger automatiskt exklusiv upphovsrätt och Relaterade Rättigheter (definieras nedan) till skaparen och efterföljande ägare (var och en, en “rättighetshavare”) av ett originellt litterärt eller konstnärligt verk och/eller en databas (“Verk”).
Certain owners wish to permanently relinquish those rights to a Work for the purpose of contributing to a commons of creative, cultural and scientific works (“Commons”) that the public can reliably and without fear of later claims of infringement build upon, modify, incorporate in other works, reuse and redistribute as freely as possible in any form whatsoever and for any purposes, including without limitation commercial purposes. These owners may contribute to the Commons to promote the ideal of a free culture and the further production of creative, cultural and scientific works, or to gain reputation or greater distribution for their Work in part through the use and efforts of others. Vissa rättighetshavare vill permanent avstå från dessa rättigheter till ett Verk i syfte att bidra till en “commons” bestående av konstnärliga, kulturella och vetenskapliga verk (“Commons”) som allmänheten, på ett tillförlitligt sätt och utan att behöva oroa sig för att det senare ska kunna göras gällande som intrång i upphovsrätt, kan bygga vidare på, modifiera, införliva i andra verk, återanvända och sprida vidare med så stor frihet som möjligt i vilken form som helst till vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till kommersiella syften. Dessa rättighetshavare kan bidra till Commons för att främja idealet av en fri kultur och det fortsatta skapandet av kreativa, kulturella och vetenskapliga verk, eller för att deras Verk ska bli känt eller få större spridning delvis genom andra människors användning och ansträngning.
For these and/or other purposes and motivations, and without any expectation of additional consideration or compensation, the person associating CC0 with a Work (the “Affirmer”), to the extent that he or she is an owner of Copyright and Related Rights in the Work, voluntarily elects to apply CC0 to the Work and publicly distribute the Work under its terms, with knowledge of his or her Copyright and Related Rights in the Work and the meaning and intended legal effect of CC0 on those rights. Med dessa och/eller andra syften och motiv, och utan några krav på ytterligare ersättning eller kompensation, väljer personen som applicerar CC0 på ett Verk (“Upplåtaren”), i den utsträckning som denne har Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter till Verket, frivilligt att applicera CC0 på Verket och offentligt distribuera Verket enligt dess villkor, med kunskap om dennes Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter till Verket och meningen med CCO och den rättsliga verkan CC0 är avsedd att ha på dessa rättigheter.
1. Copyright and Related Rights. 1. Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter.
A Work made available under CC0 may be protected by copyright and related or neighboring rights (“Copyright and Related Rights”). Copyright and Related Rights include, but are not limited to, the following: Ett Verk som gjorts tillgängligt enligt CC0 kan vara skyddat under upphovsrätt och relaterade eller närstående rättigheter (“Upphovsrätt och Närstående Rättigheter”). Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter innefattar, men är inte begränsat till, följande:
i. the right to reproduce, adapt, distribute, perform, display, communicate, and translate a Work; i. rätten att reproducera, bearbeta, distribuera, framföra, visa, kommunicera, och översätta ett Verk;
ii. moral rights retained by the original author(s) and/or performer(s); ii. ideella rättigheter som behålls av upphovspersonen/upphovspersonerna och/eller framföraren/framförarna;
iii. publicity and privacy rights pertaining to a person’s image or likeness depicted in a Work; iii. rättigheter avseende namn och bild i reklam och personlig integritet som rör en persons bild eller utseende återgivet i ett Verk (publicity and privacy rights);
iv. rights protecting against unfair competition in regards to a Work, subject to the limitations in paragraph 4(a), below; iv. rättigheter till skydd mot illojal konkurrens gällande ett Verk, med förbehåll för begränsningarna i punkt 4 (a), nedan;
v. rights protecting the extraction, dissemination, use and reuse of data in a Work; v. rättigheter till skydd mot extrahering, spridning, användning och återanvändning av data i ett Verk;
vi. database rights (such as those arising under Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and under any national implementation thereof, including any amended or successor version of such directive); and vi. databasrättigheter (såsom de rättigheter som vid sidan av upphovsrätt följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EU av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser, så som det är implementerat och/eller förändrat eller ersatt); och
vii. other similar, equivalent or corresponding rights throughout the world based on applicable law or treaty, and any national implementations thereof. vii. andra liknande, likvärdiga eller motsvarande rättigheter i världen som grundas på tillämplig lag eller fördrag, och alla nationella implementeringar därav.
2. Waiver. 2. Avståendeförklaring.
To the greatest extent permitted by, but not in contravention of, applicable law, Affirmer hereby overtly, fully, permanently, irrevocably and unconditionally waives, abandons, and surrenders all of Affirmer’s Copyright and Related Rights and associated claims and causes of action, whether now known or unknown (including existing as well as future claims and causes of action), in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the “Waiver”). I den utsträckning som det är möjligt enligt, men som inte strider mot, tillämplig lag, avstår, överger och frånsäger sig härmed Upplåtaren publikt, fullständigt, permanent, oåterkallerligen och ovillkorligen all Upplåtarens Upphovsrätt och Relaterade rättigheter och därmed relaterade anspråk och rätt att vidta rättsliga åtgärder, både nu kända och okända (inklusive existerande såväl som framtida anspråk och rätt att vidta rättsliga åtgärder), när det gäller Verket (i) i samtliga områden världen över, (ii) under den maximala skyddstiden enligt tillämplig lag eller fördrag (inklusive framtida utökningar), (iii) i varje nu existerande och framtida medium oavsett antal kopior, och (iv) för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till syften av kommersiell, reklam- och marknadsföringsmässig natur (“Avståendeförklaringen”).
Affirmer makes the Waiver for the benefit of each member of the public at large and to the detriment of Affirmer’s heirs and successors, fully intending that such Waiver shall not be subject to revocation, rescission, cancellation, termination, or any other legal or equitable action to disrupt the quiet enjoyment of the Work by the public as contemplated by Affirmer’s express Statement of Purpose. Upplåtaren gör Avståendeförklaringen till förmån för varje medlem av allmänheten och till nackdel för Upplåtarens arvingar, med full avsikt att Avståendeförklaringen inte ska bli föremål för återkallande, rescission, uppsägning, hävning, eller annan rättslig åtgärd eller rättvis handling för att förhindra det ostörda nyttjandet av Verket av allmänheten som avsett i Upplåtarens uttryckliga Avsiktsförklaring.
3. Public License Fallback. 3. Publik Licens.
Should any part of the Waiver for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, then the Waiver shall be preserved to the maximum extent permitted taking into account Affirmer’s express Statement of Purpose. Om någon del av Avståendeförklaringen av någon anledning skulle sakna rättsliga verkan eller inte uppnå önskad effekt enligt tillämplig lag, ska Avståendeförklaringen fortsätta gälla i största möjliga tänkbara mån med beaktande av Upplåtarens uttryckliga Avsiktsförklaring.
In addition, to the extent the Waiver is so judged Affirmer hereby grants to each affected person a royalty-free, non transferable, non sublicensable, non exclusive, irrevocable and unconditional license to exercise Affirmer’s Copyright and Related Rights in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the “License”). Utöver vad som bedöms förenligt med Avståendeförklaringen, upplåter Upplåtaren till varje berörd person en royalty-fri, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, oåterkallerlig och ovillkorlig licens att utöva Upplåtarens Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter i Verket (i) i samtliga områden i världen, (ii) under den maximala skyddstiden enligt tillämplig lag eller fördrag (inklusive framtida utökningar), (iii) i varje nu existerande och framtida medium oavsett antal kopior, och (iv) för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till syften av kommersiell, reklam- och marknadsföringsmässig natur (“Licensen”).
The License shall be deemed effective as of the date CC0 was applied by Affirmer to the Work. Should any part of the License for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, such partial invalidity or ineffectiveness shall not invalidate the remainder of the License, and in such case Affirmer hereby affirms that he or she will not (i) exercise any of his or her remaining Copyright and Related Rights in the Work or (ii) assert any associated claims and causes of action with respect to the Work, in either case contrary to Affirmer’s express Statement of Purpose. Licensen ska anses gälla från det datum då CC0 applicerades på Verket av Upplåtaren. Skulle någon del av Licensen av någon anledning sakna rättsliga verkan eller inte uppnå önskad effekt enligt tillämplig lag, ska sådan partiell ogiltighet eller ineffektivitet inte ogiltigförklara resterande del av Licensen, och i sådant fall bekräftar härmed Upplåtaren att denne inte kommer att (i) utöva Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter som kvarstår i Verket eller (ii) göra därmed relaterade anspråk och omständigheter för talan gällande avseende Verket, i något av fallen som motsätter sig Upplåtarens uttryckliga Avsiktsförklaring.
4. Limitations and Disclaimers. 4. Begränsningar och friskrivningar.
a. No trademark or patent rights held by Affirmer are waived, abandoned, surrendered, licensed or otherwise affected by this document. a. Inga varumärkesrättsliga eller patenträttsliga rättigheter som innehas av Upplåtaren avstås, överges, ges upp eller licensieras eller annars påverkas av detta dokument.
b. Affirmer offers the Work as-is and makes no representations or warranties of any kind concerning the Work, express, implied, statutory or otherwise, including without limitation warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or the absence of latent or other defects, accuracy, or the present or absence of errors, whether or not discoverable, all to the greatest extent permissible under applicable law. b. Upplåtaren erbjuder Verket i “befintligt skick” och gör inga utfästelser eller ger några garantier gällande Verket, uttryckligen, undersförstått, lagstadgat eller annars, inklusive men inte begränsat till garantier gällande äganderätt, marknadsmässig kvalitet, lämplighet för ett särskild ändamål, att det inte föreligger något intrång, eller frånvaro av dolda eller andra fel, tillförlitlighet, eller förekomsten eller frånvaron av fel, oavsett om de kunnat upptäckas, allt detta i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lag.
c. Affirmer disclaims responsibility for clearing rights of other persons that may apply to the Work or any use thereof, including without limitation any person’s Copyright and Related Rights in the Work. Further, Affirmer disclaims responsibility for obtaining any necessary consents, permissions or other rights required for any use of the Work. c. Upplåtaren friskriver sig från ansvar för att klarera rättigheter med andra personer vars rättigheter kan gälla Verket och all typ av användning därav, inklusive men inte begränsat till annans Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter till Verket. Vidare, friskriver Upplåtaren sig från ansvar för att inhämta nödvändig samtycke, tillåtelse eller andra rättigheter som krävs för att använda Verket.
d. Affirmer understands and acknowledges that Creative Commons is not a party to this document and has no duty or obligation with respect to this CC0 or use of the Work. d. Upplåtaren är införstådd med och bekräftar att Creative Commons inte är part enligt detta dokument och inte har någon skyldighet eller förpliktelse gällande denna CC0 eller användningen av Verket.
Additional languages available: Please read the FAQ for more information about official translations.

Note: this is not legal code.

Andra språk tillgängliga: Vänligen läs Frågor och Svar för mer information om officiella översättningar. .
Back to Commons Deed

Note: this is not legal code.

Tillbaka till CC0-handlingen CC HQ: Same comment as above. The Swedish 4.0 translation uses “Tillbaka till den juridiska överssiktssidan.”

Tusen tack!

Leave a Reply

Your email address will not be published.